Psykologisk coaching

Vill du uppnå en varaktig förändring? Har du kört fast och inte känner dig tillfreds med din tillvaro? Behöver du bli bättre på att planera din tid? Vill du öka din prestation? Eller skjuter du upp saker till sista minuten? Önskar du hjälp med något av detta eller något annat. Om svaret är ja, då är psykologisk coaching troligtvis något för dig.

Psykologisk coaching är en kognitiv och beteendeinriktad coaching. Med detta arbetssätt som grund skapas ett coachingsamtal som kan leda till genomgripande förändring. Coaching riktar sig till alla som vill utforska, klargöra och arbeta med tankar, känslor och handlingsmönster för att öka sin potential. Men coachning är inte terapi.

Coaching concept. Chart with keywords and icons

Coaching är framför allt ett lagarbete. Coachen och klienten arbetar tätt tillsammans för att identifiera problem och hitta olika former av lösningar. Det sker systematiskt och strukturerat. Coachens främsta roll i processen är att stödja och identifiera områden som klienten kan utveckla och förbättra. Genom instruktioner, vägledning (och ibland undervisning) skapas en process i vilken nya färdigheter och lösningar hittas och sjösätts.

Att arbeta med coaching ur ett kognitiv beteendeperspektiv innebär att fokus läggs på faktiska beteende, tankemönster och upplevda känslor. Det innebär också att man utgår från social inlärningspsykologi och beteendepsykologi. Genom att analysera problem kan man finna vidmakthållande faktorer och hinder som bidrar till att problem kvarstått. En stor del av coachingen bygger på att hitta nya problemlösningar, färdigheter och förhållningssätt.

Ett inte helt ovanligt inslag i kognitiv beteendecoaching är arbetet mellan träffarna, att förändra ett beteende eller ett tankemönster sker över tid. Därför är det man kallar för hemuppgifter vanligt inom denna coachform. En hemuppgift kan handla om att lista alternativa förhållningssätt, träna in en specifik färdighet eller analysera en svår situation. Alla hemuppgifter sker i överenskommelse.

Coachning utgår alltid från dig och dina behov. Det är du som väljer vad du vill bli coachad kring. Typerna nedan är inte separata tjänster utan ska ses som exempel på inom vilka ämnen och områden jag coachar.

Ledarskapscoaching handlar om att bli en bättre ledare – oavsett om du är chef eller inte. Det kan gälla att leda sig själv (personligt eller inre ledarskap) eller att leda andra.

Karriärscoaching handlar om jobb och karriär. Du vill ta ett steg vidare vare sig det är uppåt, i sidled, utåt till annat företag eller starta eget.

Livscoaching omfattar både arbete och fritid, avser oftast det som är utanför arbetet men kan avse allt. Du vill få bättre självkänsla. Du vill få bättre relationer. Du vill bli bättre på att hantera stress och oro. Du vill få bättre balans mellan arbete och fritid. Du vill arbeta effektiver.

Mötescoaching handlar om att få hjälp som ledare att skapa effektivare möten som skapar engagemang.

Är du i intresserad av att veta mer om psykologisk coaching och mina tjänster inom detta område eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se.